Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts
0

Learn About How You Can Get Your Free Credit Score on the Official Colendi Site

22 comments
13% Upvoted
What are your thoughts? Log in or Sign uplog insign up
Sort by
level 1

Ya  ̨̻͈̞̖͎̠̮̱̗̳͚̠̖͇͉̺̖̥̭͆̐̅ͣ͑͂̊͑͌̚͟͝ ̶̢̯͉̫̣̞͈̠̳͚̺̭̫̪̮̼̗̝̳ͨͩ̿͌ͪ͐ͯ̍̎͆̄̃͟ ̡̳͇̖͓̥̟̠̬͉͔͍̪ͩ̒̂ͭ̊̀ͦͥͨ̅̽ͩ͌ͥͮ͌̾ͩ͝͠ͅ ̴̡͕̹͕͕̰̒̈ͨ͐͒̿͆̆͌̃̀̂ͨ̑̎͘͜ ̸̼̜̟͕̝̄ͩ͌̒ͮͩͦ͛̚̚͝ ͑ͥ̽̅͂̒̐ͨ̓ͨ̎̍҉̛̟̬̣̖̱̼͓̰͟ ̷̗͕͙̝̉̾ͪ̎ͣ͐ͨ̃̉̔ ̴͕̥̪̪ͤ̋̆̂̆̈́̃̋ͩ͟ͅ ̫̯͉͎̰͖̘̥̠̩̠͖̎ͦ̂̌ͥ̂͘͡ ̶̛͆͂̐͐̕҉̧̹͈̭͚̼͙͚̝̖̠͔͍̯̟ ̢͈̮̤͇̱̘͍̥̭̳̼̠̬̝̤̱̤̜̑̐ͣ̃͋ͣ̿͌̈ͩ̌̓ ̴̷̵̡̟̻̲̹̯͖̣̲̞́ͥ̄ͨ̌ͣ̂̄͊ͅ ̶̠͕̯͓̥̦̜̯͚̬͈͎̬̞̟ͭ͒͛͋̌̔̆̇́̅̂̿̋̍̚͝ ͔͎͕̩̝̟̦͉͕͍̖̼̟̯̩ͪ̊͗͗̐̊̔̋̋̄ͭ͢͝ ̴͖̗͖̜̺̝͇̯̦̜͔̱̍͂ͣ̉̃ͥ̃͒̑̈̌ͩ̂ͥ̚͟͡ ̪͍̝̲̞̙͍̮̝̈̓̅͋̾ͤ͑̊͝͞ ̷̠̖͙̻̠̻͍̲͙̋͆̒̽͒̏̄͌ͬ͂̐ͧ̆ͣ͌ͧ͗̉́ ͙͇̼̺̞̤̝̻̞̩͇͍̘̒ͥͧ͒ͥ͒ͮ͗͐ͩ̈ͥͩ́̚͝ ͥ͆̀́̽̅̊̂ͩ͑ͯ̆͂ͫͭ͆ͪ҉̛̻͔͈̯̹̣̤̰̙̯ ̶̴̝͈͍̰̯͖͖̮̥̩͕̄̉͆ͩ́̈ͯ͆͐̄̓ͩ͘͜͟ͅ ̶̛̋͑̽ͫ̆̕҉͍̙͍̳̘̖̪̀ ͛̏̓͆͒͂͑̏͑͏̨̛̹̭̘̦̝̤̣͝ ̡̢̡̱̪̬͇͈̙͓̱̥ͥ͌ͤ͒͂ͭͪ̽̔͆̒ͪ̽͞͝ ̶̣͈͔̩̹̠͔̱̦̤̻̋͗̃̂̾ͪͫ͐ͯͨͦͦ̑̔ ̰̲̲̙͕̘͓̟̤̫̖̭̣͔̳̗́͐̍̾͊͋̎̽͆̃̒͌̾͝ ̴̡̰̱̼̺̥̂̀ͩ͒ͣ͂ ̞̯͚̝͚̦͎̺̜̒͛̅͒̏̀̂̈̏ͥ̏͆̅̌͑͝ͅ ̗̱͉͚͈̖̪͇̭̲͚̻̮̱̺̜̜͓̯ͭͭͪ̋̀́͌ͭͨ̿̓̍̾ͧ͛ͫ̑͝ ̴̢͕̥̘̱̠͓͕̠̿̾͋̓̔̓ ̢͓͚̠͖̙̱͍̯̹̙̮̺̭̠͉̘ͪ͊̽̈ͯ̅̄͊͂ͪͦ̾̓̈͡ ̨̛̯̼̰͈͍̪̭̒ͤ̾̿̾̆̌̓́͟ ̵̬̦̦͕̭̬̰͇̫͎͓̳̮̤̎̎́̋ͪ̀̃̈́ͭ͗͛̅͊̀ͧͣ͒͗͐́̀ ̵̢̬̱̞̪͙̳̞̬͎͕̫̳̝͍͖͍͙̈́̀̊̐͛̈́̓͋̈̏͛̏̒̉ͦͧ̇̎̀ͅͅ ̧̭͍͎͔̝̰̭̯̞̹̗̻͇͕̄ͥ̒͒̀͠ ̢̢͎̤̤̳̪̩̘͓̘͇͙͈̤̬̜̣̺͊͂̅͑̋̏̓͢͢ͅ ̼̰̣͎̣̮͓͓̟̜̑̇ͧ̋ͦ̐̍͆ͥ̒̒̓̑͘ ̛̰͔̙̞͚̺̼̜̦̤̂ͨͩ̑̉̋̔ͬ̽̾͂͛ͭ́͠͝ ̼̬̠͙͎̺͈̩͈̹̥̯̝̫̙̘̇̂ͣͨ̐́͟ ̧͔̝͚̖̤̦̻̟̙̏̋ͤ͢͝͠ͅ - ̴̰̼̠̰̜̜͉͉͓̼͕̮͐ͪͧ̒̄̉ͫ̚͡͡ͅ ͪͣ͋͐̔̈̐ͨ̍̃ͮ͂ͣ͂҉̵̲̻̥̗̬̤̱̘͙̭͖͙̖͎̪͔̦̙́͢ ̒̌̎̈̆̒̽͡͏̨̤̠̤̘̱̱͉͍͉̝̞͔͎̜̱͢ ̷̨̮̱̟͕͙͚̻͍̱̪̈̋ͥ̂ͦ͑̉̄̒͊̿̆̌ͥ͐ ͮͥ̿ͮ͊͐͌͌̿̐ͨ̽̅͂̋̍͒͂̓͠҉͓̼̺̤̞̤̭ͅ ̴̴̨̧̛̺͚̱̙͚̯̼̦̤͓̱̫̭̣̳̮͔̻̜̏ͭ͆̐̀͊̇̅͒̐͋ͮ̚ ̏̓ͣ̚҉̢͔̫͈̜̖͈̬̼͍̩̲͈̥̫̺̱̹͘ ̵̸̇ͮ́̋̋̒̾̈́̇ͦ̓͏̮͉̞̤͍̻̱̟̪̠̭̻͘̕ ̨̥̫̲͓̖̺͍̤̭̼̼̼̫͙̏ͬ̇̃̔ͬ̑̊̅̋͗̍ͬ̆̔͆ ̶̢̹͓͙̩̤̰̄̍ͤ́ͥ̚͠͝ͅ ̡̗̘̜̜̠̝͔͕̦̮̓̏̄ͮͯ͐̂̓͆͐ͮͦ͋̃͑ͮ̍͂̕ ͎͎̤̼̹͚̾͆͐̍ͫ̓ͨ̾̀̕͘ͅ ̸̨̡̻̺͉̱͕̭͙͚͒̎̌̐̀ͅ ̧̢͌ͣ̎ͭͦͨ̋̀̉͜͡͏̙͔̪̱̫̪͙̼̬͙̰̭̺̜̣ ̸̵̹̯͖͍̗͆̈́ͪ̒̽̅̄ͫ̍̋ͮͤ̅ͫ́̚̚͞ͅ ̸̱̤̲̼͈͓̰̹̪͙̥̤̜̬̏͗͛́͠ͅ ̛̲̣̠̟͇̞̼͖̘̱̣̪̳ͪ̓͌͐͐̽͆̀͜͟͜ ̸̺̝͈͉͔̖̫͉̺͇̥̩͚͎̩̼̖̪̿̎ͦͨ̎ͩ̌̋ͫͬ͢͠͞ ̷͈̦̩̣̰̲̭͖̜̖̟̠̝̄̔̉̓̏ͤ̉̐͛͌̍̾͌ͬ̚͝ ͐̓̓̉͂͛͋͛̒ͤ̚̚͞͏̸̫̩̭̩̭͚̫̣̬͚̖͖̗͡ ͪ̆͆̎̓̆͌̔̒ͭ͘͢͞͠͏̤͇̥̖̖̙̤6165. 4̰̰͖̝̝̬͍̦̹̞ͤ̅̆̀̌̈́͠ͅ ̸̴̢̡̨̙̙̫̺̗̼͗ͫ̋̒̊͌̽͋̏̔ͅ ̸̛̹͇̩͉̜̙̻͙͕̼̫̲̗̀ͭ̈ͭ͆̌̽͋̇ͭ̔̐̒͢͝͝ͅ ̢̪͍̦̞͓͓̠͇̹̰̪͍̲͈̘̖ͮ̎͐̿̅̉͛̃̏ͫͦ̇̄̅̈́͋͊͝ͅ ͮ͐ͬ̑͑͑́͘҉͏̖̟̹͍̠̘͇̗̰̭̺͕̰͓̞ͅ ̛̛͖̘͚̯̝̫̺̯̻͉̺̠̝̝̮̒́͒͋̋̿̿̍͋͆ͩͪͭ͌ͣ̽ͬ͟͢ ̶̡̬̬̗͕̖͇͎̫̤̂͊ͯ̔ͪ̉̿̀̃́ͅ ̴̸̠̯̯̳̪̳̟̝̞̳̯̬̹̖̗̩̘͕̔ͨ͐͋̓̑͆̂ͯ̊̒̌ͨͨ̐̂͒̔͝͠ͅ ̴̶̧̣̠̻̲͚̳̹̤͍͐͆ͤ̚͘͘ ̶̢͍̩̠̫͙̗͖͂͆̐̓̅͋͂̍͑͌͝ͅ ̸̵̮̘͎̪̬̅ͧ͑̓̾̚͡͡ ̨̩̘̝̝͍͉̗͙͍͎͔̖̮̈́ͩ͐̅͒̐̓̊͠ͅ ̴͎͕̲̯̤̗̞̥̥̗͖͙ͫͣ̅̎͛͋͂̂ͫͤ͢͡ ̳̥͍̫ͧ͑̽̽ͯ̌̀ͫͧ̎̀̈̚͠ ̵͔͕̣̖̗͇͎͍̗̙͒͒̑̊̒̒ͥ͛͠ͅ ̶̆͌͑ͪ́̀͏̪̼͍̜̥ ͕̮͍̱̦̬͍̥̔̓ͯͭ̃̃͗̀͗ͩ̅̓͒̎̓ͩ͑ͦ̿͘͜͝ͅͅ ̴̨̥̣͉͉̰̜͎̀̉̔͆ͨͭ̊̓ͣ̒̃͘ͅ ̢̡̢̢̘͚̠̪̩̞̮̮̮̲͎̺͎̣̫̱̣̌̈́ͧ̎̅͂̄̑̎ͪͮ̃͐̏̎ͧ͜ͅ ͊̾͋͗̐̈́ͫͪͯ̆ͫ͛҉̸̩̜̞͇͇̠̖̠͘͘͜ ͓̗̥̖̥͉͎̞ͦ̿̽̄̇̎̽̅͗́̚͡͡ ̪̝̠̪̙̩̣̯͙̜ͭ͒ͤ̇̽͋̈͘̕͢͠ ̨͛͆͐ͪͮ̄̓́ͨ̇̐̈̋͏̨͕̥͈̞͙̻̣̘̳̞̙̱̯̝̩̞͘ ̸̡̛̬̭͈̮̱͎̮̗̞̤̙͓̗̲̫̲̞̭͈̃ͯ̄̓͒̽̾ͫ͋̉͢ ̷̢̥̣͉̟̭͓̻̠͉̟̣̞̥ͫ̒͆̂͢ ̡̛̛͈̱̱̜̜̬̗̰̹͙̬ͧ̒̑̊͌̐̌̓͂ͤ̅ͭ̔̌̉͊͠ ̷̖͇̟͙͚̙̙͖̪̺͕͓̞̯̊͗͊͒̈̽̊͆̓̀͛ͭ͊̚͡ ̷̧̼̦̟̯̻̳̜̙̪̎̾̉̍ͦ͟͟ ̢̧̛̺̠̥̠͇̩̦̗͖̠̳͖̺̈͆͑̓ͣ̑ͫ̃̅ͫ͊ͬ ̊ͯ̄͗ͪ̋̆̾ͪ̑ͧͮ͒ͯͤͦͬ̇ͨ͏̷̦̬͈̳͉̞͉̘̜̠̟͔̰̫̪ͅͅ ́̏̔͊̈́̊͌̅̌̄̌̎̉̃̄͏̨͖͇̜̤̠̠̟̰̰͓̯̪͎͇ͅ ̸̞͈͖̜͙̜̓̒͆ͯ̾ͮ͌ͣ̌̐̑ͮ̚̚͞ ̸̵̧̢̛͍͕͚̲̙̝̼̼̯͎͔̟̳̬͆̈̋ͥ̑͗ͨ̾̅̿̔͊̔͊ͅ ͙̝̱̹̘̩͇̰͈̲̒͒́̚̚͢͡͝ ̵̡̢̫͖̪͚̞̩̦͔̳̹͙ͨ̓ͨ̊͐͐ͪ̑ͤ̎͛̎̇̐ͨ͌̈͝ ̵̡͚̙̳̥̮̠̲̹̓ͪ̉̿̈̒̓̊̐̈́̆͌ͥ̉̽ͫ͜ ͑̾̃̆ͨ̽ͤͫͥ̿̓ͪͮ̒̾̅҉͏̨̧̝͓͖͚̯̫̖̺̪̦͈͖̙̲̜̜͞ͅͅͅ ̨̩͚̲͉͎̞̳͈̟͖͔̫̻̗̜̥͉̼̃͊͌ͧ͛͂͗̀ͥ̿̽͆͗̓̒́͝͞ͅ ̨̛̰̞͈̟͂ͨͮ͂̌ͨͩ̅̓͋̍̒͟ͅ ̙̜̳̗͒͂̅͒̈̍̀͋̈̋͆͋ͫ́̕ ̶̢̰̭̰̣͕͔̦͈̙̥̭̽͋̈ͤ̐̂͂ͯ̌́̂̉͠ͅ ̨̨̩͕̰̺̔͂́̌ ̝̠̤̈́̊̊͂͐͘̕͠͝ ̛͕̰̟̖̣̯ͤ̃ͣ̂̆̔̉ͣ̊̔͛ͭ̈́̀ ̡̠͓̙̥ͯ̈̊͊̍ͣ̌̑̐̅̓̂ͦ̍́͠͞ ̪̦̦̞ͨ̽͊ͭ̽͋́̅ͨ̏̚͘͡ ̬̭̠̯̲̯̺͓̞͇͉̋ͮ̒̔ͪ͐͐̇̂͌̿͟͡ ̶̮̳͓̮̜̺͖̮͔̖̠̳̼̲̺͉ͦͫͣ̍ͯͧ͑͘͠ ̷̮̱̹̯̣̠̹͔̜͚ͮͨ̇̚̚͞ ̹̞̟̬͉͍͈̦͓̥͎͉̝̦̱̫ͣͬͤ̃̂̂͛̚͘ ̧̟̣̺͓̼̲̳͓̘̋̆̂ͯ̏̽̐̊͘͟͝ ̘̞͍͎̎͂̉͑̚͟͜ ̵̢̺͉̳͎̟̺̻̗̲̞̗ͤ̇͒̏̉ͬ ̧̨̛̯̱̤̰̱̉͑̇ͪ̏ͨ͌̔̔̍̕͢ ̷̸̛̘̪̗̹̯̖̫̜̭̱̦͚̬̬͎̝͍͌̅͌ͬ̑͒̉͑͒́ͤ ͬ͒ͦ͋ͯ̇̈͐̐ͫ͂ͩ̃҉̸̡̮̬͎̖̪̥ ̟̻͙̫̜͔̳ͮ̓̓ͪ̂̊ͦ̒́͟͟͝ ̵̛͉̘̥̠̺̤̣̘̭͎͎̞̥̝͓̖̜̏ͮ͑ͪ̀͂̇̑ͮͨͯ̐͂͊̊͜͟ ̸̷̭̣̗̭̝͇̊̋ͯ͒̿ͬ͋̀ͥ̃͑̉ͬͦ̀̀̕ ̛̗͉̞̬̺͚͙͚̀ͩ̇̈́̄̏̾́ͤ͌͆͝ͅ ̵̨̺̮̥̼ͭ̾̓̾̂̽̏ͯͯ́̽̑̆ͦ͛ͧͪ͒͟͞ ̡̧̠̺̹͔̟̩̦͖̠͖̠̜̰̺ͭ̋ͤ̊̑̀̂̈̚͜͢͡ͅ ̶̷͖͖̼̤ͪͭ̾͛ͪ͒̏̅ͧ̈́̚͜ ̶̗̞̘̼̠͍̖̤̺͓̮ͧ̿ͨ̏ͨ̒͋͌ͪ̒ͮ͆ͧ̎̐̈́̚̚͢͢͠ ̷̴̯̬̠̺͙̹̩̥̤̙̯̻̻̫͈̈́̒ͯͮͧ̽̋͐ͧͫ́͗̌̎͗̽ͨ̚͝͝ ̛̯͍͈̤̺͙̯̩͔͈ͩͩͨͥ̏ͣͧ̑ͬ̀ ̃ͧ̃̓̏ͫ҉͚̱̪͔̰̤̠̠͟͟ ̦͉͎̫̮̺̜͇ͩ̄́̿̋̈́͒̍̎̃̐͋ͯ̾̋̈́́́͘ ̷̡̣͙̗̥̞͎͍̮̜̟̬̻̪͂ͧ͌̓̏̍́̓̓́ͮ̈́͐͒̕ ̢̢̰̠͉̠͕͎͓̩͓͈͕̳͍͖̜̖̥̭̦ͮͧͭ̀̇̄͗̏ͭ̃͌̽̽͊̽͌ͭ̑̀ ̴̨̙̟͕̰̙̝̬̖͚̙͍̘̓̓́̾̅̈́̾͊̚͘͜͟ ̬̹̫͉͙̋̋̾́͊̀ͅ ̡̠̤̹̫̳̼͓͈̫͕̻̪̀̈́̊̊͐ͧ ̨̙͉͉̹͎̼̖͖͇͚̮̼̊̈ͯ͌̍͌̋̋ͮ͊̂̔ͦ͆̒ͮ͢ͅ ̴͉͎͍̤̞̣̩̜͙͎̺̾̊̑ͩ͊ͦ͐̍ͨ̔̽̃̀̚̕ ̵̢̢̼̜̥͎̩̥̺̇̉ͣ͌̅̐ͧ͋̂̋̇͆̎ͨ̄ͯ̀ͫ͑͞ͅ ̶̸̯̱̣̫̭̗̥̻̫͎͓̪̝̎̔̀ͭ́͂̂͗͌̑̉̎́̊̍͒̓̉̚͠ ̛ͥͭ̒ͯͦͯ̔̎̌̃ͯ͡͏̳͇̙̦̻̦͓̲̠̘͍̖̥͎̥̜͚̞͓́ ̃̃ͯ̎̀ͯ̉ͭ͊́ͫ̂̕҉̀̕͏̖͈̰̦͎̟͓͍̫̩̦̝ ͉̟͇̪̤͖̞̱͇̹̲̗̺ͮ̉̌̊̆̊ͤͣ͗̆̀͌͒̒͟ͅ ̵̶̨͕̫͙͈̈͒̽̏ͪͫ̀̒ͦͥ͐ͤ̓͑̉ͮ͘͠ ́̑͋̉̇͗̍͏͏̷̢̘͉̜̝̫̤͍̗̲͔̪͈́ͅ ̸̨̱͕̖̭̻̣̤̙̉̎ͪ̍͂͛̀͐̉̑͘͡ ͈̞̮̞͓͙̹̻̺̟̥͉̄͛ͨͦ̎ͬͪ̏̽ͬ̽̔ͮ̍͆ͫͩ̈̚͜͝ ̙̝̟̮̟̪ͫ̅̐̾̎ͪ̑́ͥ̉ͬͭ̂́̚͢ ̌͐̒͗́̈́ͩ́̉̿̅ͣ̓̈̊ͪ͗̀͏̴̛̖̯͓̗̬̠͚̜̼͈̻̝͢ͅ ̶̖̝̝̦͎̲͔͕̮̤̘̤̠̺͎͍̰͎͍̌̄ͩ̄ͫ̌̉͢͜ ̄͒͌͑ͪ́ͮ̒̏̍ͦͤ̆͢҉҉̝͎͍̱͔͉̲̮̬̘̲̮ͅ ̷̶͓̩͈̮͙͍̦̞̰͈̠͒̓̓́͡ ̢͉̥̪̘͈̹̼ͥ̊͒ͮ́́͒ͬͪͥͩ̊̾̐̂͢ͅͅͅ ̰͔̟̱͔̦̯͙͑ͥͥ̿̏̊̌̓ͣ͠ ͇͉̥̜͔̻̪̮̺̫̂ͨ̒͑͆̒ͣ̓̌͛̊̓ͥ̎͋͑ͪ̄͢͢ ͮ̊̌ͯͦ̓̐̊̄̎́͟͜҉̹̹̦̤̖̜̥͉͓ ̎ͪͨ̄̚͝͏̧̗̺̰͕̙̖̰̱̫͓͕̤̫͍̫͇͝͞ ̂̀̋̈́ͧ̃̓̾̀͟͏̪̮̦̩̖̖̫͚̯̦̠̝ ̌͑ͨ̒ͩ͒ͮͫ̀͞͝͝͏̸̬̰̱̫̼̞̞͍̺̗̦̫̠̯͕̬ ̶̷̨͎̙̥̘̰̋͑͑͒ͮ̂ͯ͋͑ͫ̂̂̾̂͆̄ͫ̒͊́̕ͅ ̵̧̋͐ͣ͗̏̓҉͖̳̻̝̹͔̞ͅ ̟̼͇̠̎̊̊ͦ̆ͮ̓ͦ̾ͫ́̚̚͢ ̷̴̬̼͙̠͚̺̥̗͇̳͚̱̱͚̉̆͗ͨ̾ͩ̆̆̎ͧ ̶̢̓̂͒ͮͣ͋̋͠͏̝̼̦̹͚͚͖̦̝̺ ͎̺̝͍̤̮̩̦̦̻͕̃͋ͫ͊͐̒̊ͨ̀́͝ͅ ̨̱̹̗̞͐̈ͬ̈́͗͌̊͐̀̌ͪ̾͋ͧͫ́ͅ ̵̢̩̩̠͇̱͚͔̙̖̘͓̞̩̳̱̻͕ͤ̋̃̽̇ͥ͋̒͐͘͢͞ͅ ̴̢̱̮̙͓̹͖̣̪̭̝̠̻̠͍̰̝́̐͆̓̒̿̑̓ͨ̒ͧ̽́ ̱̱̮̖̞̗̫̻͉͓͔̈́̏̋ͯͪͧ͗̂̑̍̀̍̊̉͝ ̵̡͔̻͖̮͉̱͓͓̼̼̮̯̜̪̩̭̭͓͐̽ͬͦͥͫ̈͗͌͋̌ͫ̊͛͞͠ ̪͍͕̬̫̟̯̠̪̗̙̪͓̪ͬ̐ͮ͒ͣ̓̈́ͧ̋̋͒̆͂̈́ͦ̀̋͡ ̶̫̭̜̪͇̰̙̭ͮ͑͆ͫ̍̐̋͑́̓ͯͤͨ͒̓̍ͨ́͟͝͞ ̴̛͇̘̭͉͇͈̝̙̐̇͌̕͠ͅ ̨̦͚̘̱̻̞̼͍͙͍̜͐̒ͮ̂̚͢͢ͅ ̨̰̳̬̳̼̥̱̩̯͖̲͉͎̙͙̠̻ͦ̑̉̏̉͗͗͒͌̿̀̚ ̧̛͍͔͉͓̦̤͈̏ͮͫ̈́͂̕͡ͅ ̲̖̺̝̞̲̲ͩ̓͒̂̀̋ͮͨ̎̏̋ͬ̉́̂͢ ̢̦͔̱͍̤͙̳̼̬͍͕̻ͦͦ̀ͯͧ́̽̚ ̶̫̤̼̟̬̯̾̑ͮ͂̇̓̀͢ ̵͔̘͚̙̬̰͓̺̻̦ͫ̐ͨ̉ͭ̽̍̎͟͝ ̵̢̩̼̞̝̠̳̪̺̘̝̦̳̙͆̈́ͭ͌̓͑ͭ̐ͩ́͐͊ͧ̿ͭͣ̀̚͟ ̶̰̲̭̹̼̲̦̬̝͔͔͔̠͎͕͔͑̾ͯ̏̐̿͠ ͐͆̌̀̚͡҉̡̩̤̘̘ ̴̝͇̺͙̹̩̳̗̞̜̖̤͉̬̩͖̜͌ͬ̓͂̀͝ ̸̺̯̥̪̖̳̭̝̰͍̝͇͕̘͈̰͔͋ͬ̓̈́̆͊͋ͯ͐̏ͭͣ̊́́͝ ͦ̊̾͒̆ͬͬ̃̑̑ͬ̈ͦ̔̆҉̸͉̮͔͉̗͚̭̤̼̕ ̧͕̞̘̟͈̦̗̫̩͔̦̭̱̀ͤ̄̊ͨ̽͆͒ͫ̆ ̵̧̜̤̬̮̲̮̘͉̠͓͔̘͖̙̦͙̝̮̝̊̌͒͊̔̊̿̉̃ͪ̏͊͑̑̑́̎̿̀͢͞ ̞̰͙̲̖̲͙̣̰̱̼̖̱̻̝̘̻̭̑̆̔͑̐͆͌̍͌̈́̊̓͐̋͂̐̂ͬ́͝ͅ ̵̸̩͉̬̣̤͉̯͕̖͚͙̰̠̫̰̑͂̑͆ͬ̄ͪͧ̌͑́̽ͩ̅̀͟͡ͅ ̎̉̎ͣ͡͏͕̮̻̪̤͎̪̰̥̱̖ ̸̯͇͕̖̺͚̭̣͖ͬ̏͋̈́̆͆͂̂ͮͯ͋ͣ͂̀̅̀ͅͅ ̡̢̻̗̱̜̹̹͕̯̮̯̦͈͎̘͇̰͕̫͕ͬ͂ͭͫ͂ͤ̔̂ͬ͂͌ͧ̾̾̓̀ ̶ͯ̽͋̍͑̒ͦ̂̿͋͏̶͖̠̝̦͕̻͓̠̗͉̞̀͘ͅ ̈̔ͥ͛̑̆ͣ̒ͯ́̌̔͌͂̿͏̶̮̘̪̠̭͡͝ͅͅ ̸̵̝͈̦̝̹̗͈͔͚̱̯̻͇̮̺̋̿ͦ̈́ͩ̅̄ͦͧ̽̕̕ ̨̛̪̰͔̳̹̥̲̱ͧ̾̔ͫ̓ͣͯ̈́ͨͨ̈́ͫͩͪ͐͘ͅ ̛͂͗ͣ͑̎͐̀͟͏̳̲̞̮̲͍̗̝͚̬̝͙̭͍̩͇ ̷̛͍̘̟̮͓̝̩̬̳̲̟̭̗̯̓̉̏̉̽̾͐̊ͮͭ͛ͦ̾̈́̉̒ ̧̤͔̹̫ͣ̃ͪͥ͂͋͠ ̛̦̙̭̦̺̻͎ͥ͊̔͋͌͡ ̵̷̮̣̻̹̞̟̗̙̲͖̻͈̖͔̐̑̓͘͞ ̧̰͈̗͉̮̖̥̟͈̗̦̓̒̈́̊ͣ́ͬ̀͐͊̉̾͑̈́͛ͭ̀̕ ͌ͦ̈͒ͥ͂̂̐͂͊҉̧̫̞̥͔̗̟̕ ̴̵̡̳̰̖̬̦̪̲̜̟͎̺̝̰͖͆͌̀ͥ̒͌͛̊ͤ̌͋̐ͥ̄̊̍̊ ̶̨̝̣̰̙͚͈̥̟̖̼̜̜̻͈̺͓̦̜̃̾͒̓ͬ̎̃̍ͯ̏͆̈ͅ ̨̢̬̯̠͇̜͇̤̞ͧ͒̈́̈́̈́ͦ̇̅͑ͣͪ͡ ̧̗̲̟̹͖͇̗̯̭͉͇̜͂͌̑ͤ̅͒ͦ͌̇̈̄ͭ͆ͬ̆ͫͯ͢ ̵̴̨̢̦̪̯̫̗͙̱͋̋͊̿ͯͮ̓̎̾ͥ̔̐̾ͦ̑͐̓̔̚̕ ̢̢̥̠̫̙̱̤̩͙̃ͣ͒͌̅͐ͧ͌̀̓̊̈́̈ͯͤ͒́͊͢͢ ̱̝̳̯̠̗̲̰͕̋͂͊̌͟ ̧̨̻͚͕̜̄̿́̎̎ͬ̈́̔͋̓̌̾́ͅ ̢̬̩̻͇̻̲͎̘̫̗͍̮̟͖̱̤̠͂ͭ͗ ̺͈̰͉̹̬̳̫̖̟̭̥̞͙͚͔̤̦̎ͤ̐ͬ̾ͥ̔̈́͗́ͨ̚̕͜͡ ̙͈̹͈̪̝͈̙̟̺̪̘̼͍̮̉͋͆͂ͣ͂͑ͤͨ̈́̓͊̍͞ ̡̧̧̘̲̠̣̳̣̜̗̞̜̘̖͓̠̲̞͕̯ͫ̑͒̎ͤ̿̉ ̬͚̣̜̼͓̳̰̍̋͊ͨ͐̓ͨͩ̿̊̊́̚̕͟ ̨̧̛̳͕̳̗̯̪͇̩͎̦̭͓̗̮̹̞̳̘͗ͤ̆͐͋͌̿͘ͅ ̴͍̦͚͈̪̭̼̲̘̳͈̻̗̜̼̝̯̯̾̔̇ͧ͂ ̸̪̟̣̜͚͔͓͈͓̲ͩ̓̀ͫ̾͂̔͑̋̿ͬ̊͜͢ ̡̪̟̠̫̠͍̝̞̞̩̪̘̖̠̫͒ͤ̃͋̑́̀ͣͯ̇́͢ͅ ̱͚̩͚̤̘̩̗̮ͣ̌̇ͥ͌̒ͪͩ͛͝ ͧ̓̔͌ͥ̂ͥ̌ͨ̃̀̊ͯ̋͐҉̭͔̼̘̠̠̞͉̭̮̜͙̬͔̫̖͡ ̃̉̊̇̆͌ͪ̊̎ͩͨ̀ͥͪ͌̊̐̒́͟͏̸̧͚̫̻͓̫̲̩̟̗̭ ̨ͥ̌̏̐ͫ̅́҉͎̳̦͔̦̪̩̟̙̖ ̡̛̠͓̭̥̬͍͖ͮͧͩͦ̎ͥͯͦ̒ͥ͋̅̅̆̓̌̇̚͢͝ ̴̭̞̩̲͖͉̞̰̩̹̜̮̥̤ͭ͂͗̏ͥ͟͡͞ ̴̢͓͎̙̤̙͖̩̦̖̫̝͙͇̖̩̖ͬ͂̒̊̓́̎͜ ̸̴̘͓̬̹̭̹̲͒͑̋̏͐͌͐̊̅ͭͪͪͤ̆ͨ̽̊̐͟͟͡ͅ ̷̶͙̦̟̝͆̈̚ ̵͍͈̪̼̺ͧͥ͛͒́ͬ̐͋ͨ́̄͊͛͗͛ͣ̚͜͝͞ ̇̐̄̽͗ͭ̿̃͐̉̉̂̾͒͛̆҉̧̛̥͓̼̪̦͎̠̤͎̦̩̰̜͞͡ ͇̮̳̗̺̬̰͇̰̬̺͓̭̌̾͛̐̓̕͞ ̠͍͈̲͈̠͉̱̖̤̤̲̍ͣ͒́͒̌͆̂͐͑̂͊ͯ̃̚̕ ̵̨̻͇̬̲̪ͨ̿̑̑̈̈́ͬͧ̾ͣ̈́͡ ̊̇ͪͫ̾͐̈́͑ͬ̾͆͏̧̼̲͈̙̲͠ ̧̨̮̲̺͎ͧ̄̑ͤͦ ̷̴͔̟̞̞̤̘̻̙̠͙̆̓͊͊͗̿̎̌̓̓ͫ̅̄ͧ̚͡ͅ ̧̪̤͎͕̼͇͈͚̩̪̰̞ͪ̒̒ͭ͂̇͆̈́ͦ̑͆̔ͯ̚͜ͅ ̢̱̣̻̺̟͈̥̼̊ͪ̑ͨ͟͡͠ ̷̸̢̝̫̙̱̫̪̖͚̔ͯ͊́̓̿͊̃͋͑ͥ̒͜͠ͅ ͎͍̲͎̤̳̤̜́͊̈̔ͨ̉̾̋͑̽̒͑ͩͣ̚͢͢ ̵̠͍̪̬̱̞̾ͪ̒ͩ̐̎̌ͭ̃͆ͣͤͩ͟͞͝ ́̉̈ͨͭ̒ͭ͗̈̽ͤ̈́̋ͧ̋̄ͯ́̀̚̚͘͜͏̟͖͖͉̞̙͙̰̞͓̱̺̙ ̴̨̼͖͇̪̙͈̻̈́ͤ̋̂̈̋̌̎̈́̏͟͞ ̷̶̢̬̣̮̮͍̣̻̥͚͇͈̺͈̘̄̐̒ͧͥ̏̆̔͂̌̓̄ͨ́̕ͅ ̓ͫ̌ͩ͐͋ͨ͂ͩͮ͐ͨ̆ͫ҉̙̦͓̤̻̪̟͍͓̰͔͔͎͙̲̩͇̕ͅ ̶̸̡̬͕̯̦̮͓̘̖̯̜͕̺̱̊ͧ̐͐͗̑̄̆ͭ͐̎ͧͥ͛ͨ̔̎̍͒͜ ̢̖̪̦͎̠̟̤͍̣̫̝̮̠͔͕̬͔͊̉̓ͮ̿ͣͨ̾̋ͬ̊ͭ͑̈́̔͊͗̐̕͞͠ͅͅ ̴̛͚̙̗̙̹̜͙͈͈̞͎̩̦̲̈́̐͛͐ͣ͆̍͋ͯ̓ͬ̽͊̑̐̿͛̀̚͞ͅ ̷̶̳͙̥̳̖̙̜̝̤̖̫̮̓͑̀ͫ̅͗ͤ̋̈́̇͆̀̇ͮ͐͂͞646949494)=+!&$&?

level 1

Wat zyde gy tot my, gy kleine duyvelspecht? Ik beveel ge er kennis van te neemen dat ik met lof ende goedkeuring een kaapersbrief heb gehad van Willem van Oranje ende betrokken ben geweest by talryke geheyme offensieven tegen Alva en de zyne, en zelfstandig meer dan drie honderden Spanjolen heb omgelegd. Ik ben gehard by den Katergeuzen en ben den beste schutter onder den Nederlandsche vlag. Ge bent niet meer dan myn zoveelste doelwit. Ik zal u uyt myne gewest verwyderen met een nauwkeurigheid die de wereld nog nimmer aangechouwen had. Let op myn verdomde woorden! Gy denkt dat ge deze leuhgenpraat aan my kan verkoopen per postduyf? Gy had tweemaal moeten denken, cattengehspuys! In dezen tyd dat ik deze missive opstel, stuur ik opdracht naar myn geheymen samenstel van verspieders ende vloerduyven, verspreid door den Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en wordt dezen postduyf gevolgd, dus ge kunt zich maar beter voorbereiden op den storm, rabaut. Den storm die het bedroevenden klyne ding dat gy uw leven noemt weg zal vaagen. Gy bent dood, kind. Ik kan overal, ten alle tyden zyn ende ik kan ge op zeven honderden wyzen doden, ende dat is slechts met myne bloten handen. Niet alleen zyt ik veelomvattend geoefend in den ongewapenden krygskunst, maar alsmede heb ik het voltallige arsenaal der watergeuzen ter myner beschikking ende ik zal dat benutten om uwer lamlendigen achtereinde van het vastenland te vagen, gy klynen schobbejak. Als gy had geweten wat voor eene goddelooze vergelding uw 'geestige' missive teweeg zou brengen, had ge misschien op uwen tong gebeten. Maar dat kon ge niet. Gy deed het niet ende nu zult ge de tol betalen, gy verdomde smeerkanis. Ik zal furie over u schyten en gy zult er in verzuypen. Ge zyt dood, hoerenzeune.

level 1

Wat heb je verdomme gewoon gezegd over mij, jij kleine teef? Ik zal je laten weten dat ik de beste van mijn klas ben geworden in de Navy Seals, en dat ik betrokken ben geweest bij talloze geheime invallen op Al-Quaeda, en ik heb meer dan 300 bevestigde moorden. Ik ben getraind in gorilla-oorlogsvoering en ben de beste sluipschutter in de hele Amerikaanse strijdkrachten. Jij bent niets voor mij, maar gewoon een ander doelwit. Ik veeg je de klos af met precisie die nog nooit eerder op deze aarde is gezien, markeer mijn verdomde woorden. Denk je dat je wegkomt als je die shit tegen mij zegt via internet? Denk nog eens na, klootzak. Op dit moment neem ik contact op met mijn geheime netwerk van spionnen in de VS en uw IP wordt nu getraceerd, zodat u zich beter kunt voorbereiden op de storm, worm. De storm die het zielige kleine ding wegvaagt dat jij je leven noemt. Je bent verdomme dood, jochie. Ik kan overal en altijd zijn en ik kan je doden op meer dan zevenhonderd manieren, en dat is alleen met mijn blote handen. Niet alleen ben ik uitgebreid getraind in ongewapende gevechten, maar ik heb toegang tot het hele arsenaal van het Korps Mariniers van de Verenigde Staten en ik zal het volledig gebruiken om je ellendige reet van het continent af te vegen, jij kleine shit. Als je alleen maar had kunnen weten welke onheilige vergelding je kleine 'slimme' opmerking op het punt stond om op je neer te halen, dan had je misschien je mond gehouden. Maar dat kon je niet, je deed het niet, en nu betaal je de prijs, idioot. Ik zal woede over je schijten en je zult erin verdrinken. Je bent verdomme dood, jochie.

1 more reply

level 1

whоm'st'd've'dist'd'n't'st'd've'll's'd've're'n't'y'all'll'ven't't'whom'st'd'y'all've'nt'll've'y'all'oughtn'tt'shan't've'there'dn't'vet'be'st'dn'mightn't'ven't'st've'ten'y'all'st'd'n't've'll'on't'vehe'd'whom'st'd've'dist'd'n't'st'd've'll's'd've're'n't'y'all'll'ven't't'whom'st'd'y'all've'nt'll've'y'all'oughtn'tt'shan't've'there'dn't'vet'be'st'dn'mightn't'ven't'st've'ten'y'all'st'd'n't've'll'on't'vehe'd'whom'st'd've'dist'd'n't'st'd've'll's'd've're'n't'y'all'll'ven't't'whom'st'd'y'all've'nt'll've'y'all'oughtn'tt'shan't've'there'dn't'vet'be'st'dn'mightn't'ven't'st've'ten'y'all'st'd'n't've'll'on't'vehe'd'whom'st'd've'dist'd'n't'st'd've'll's'd've're'n't'y'all'll'ven't't'whom'st'd'y'all've'nt'll've'y'all'oughtn'tt'shan't've'there'dn't'vet'be'st'dn'mightn't'ven't'st've'ten'y'all'st'd'n't've'll'on't'vehe'd'whom'st'd've'dist'd'n't'st'd've'll's'd've're'n't'y'all'll'ven't't'whom'st'd'y'all've'nt'll've'y'all'oughtn'tt'shan't've'there'dn't'vet'be'st'dn'mightn't'vеn'‌t

level 1

oWO ( ≧Д≦) SOMETHING WENT FUCKY WUCKY WITH THE ADDITIONAL WAM ON THE SURVER Σ(‘◉⌓◉’). CODE MONKEYS ARE WORKING VEWWY HAWD TO FIX LE ISSUE ┗(`皿´)┛. U MUST CONSTRUCT ADDITIONAL PYLONS TO ACTIWAVE OUR TRAP CARD TO GET UR CONNECTION OVER 9000 MKAY SENPAI?! ヽ(*≧ω≦)ノ GAMERJUICE ADC POPPY DID HE JUST WALK UP SLOWLY AND UP SMASH xD ༼ つ ◕_◕ ༽つ

level 1

Om eerlijk te zijn moet je een zeer hoog IQ hebben om de telefoontas te begrijpen. Het praktisch nut is extreem subtiel en zonder een degelijke kennis van theoretische fysica zullen de meeste achterliggende gedachten over het hoofd van de gemiddelde leerling gaan. En dan heb je ook nog het nihilistische gedachtengoed dat fijn verwefen is in zijn uitvoering. De persoonlijke filosofie is zwaar gebasseerd op bijvoorbeeld 'Narodnaya Volya' literatuur. De leraren begrijpen dit materiaal; Ze hebben de intellectuele capaciteit om de diepten van deze telefoontassen echt te waarderen om te beseffen dat ze niet alleen handig zijn, maar ze echt iets dieps zeggen over het LEVEN. Als gevolg daarvan zijn mensen die telefoontassen niet kunnen waarderen de ECHTE idioten. Natuurlijk zullen ze de subtiele humor in bijvoobeeld de telefoontas zijn mottode "De oplossing voor mobieltjes in de klas" niet zien, die zelf een cryptische verwijzing is naar de Russische epische maniscript 'vaders en zonen' van Turgenev. Ik ben nu diepzinnig aan het nadenken terwijl ik enkel denk aan jullie sulletjes die hard aan hun hoofd krabben als het genie van de makers van de telefoontas langzaamaan ontvouwt word in hun klaslokalen. Wat een dwazen .. Wat heb ik een medelijden met hen. 😂

En ja, tussen haakjes, natuurlijk heb IK ook een telefoontas tattoo. En nee, je kan hem niet aanschouwen. Deze is enkel en alleen te aanschouwen door de ogen van de dames - en zelfs dan moeten ze aantonen dat ze op voorhand maximaal 5 IQ punten van mijn IQ afwijken (bij voorkeur lager). Niet lullig bedoelt 😎 makker

level 1

“These are people who are uneducated — they don’t understand that this is a plausible scenario, and listen: this is a game” - Patrick Söderlund, EA Chief Creative Officer

I have played Battlefield since BF1942, and I have studied World War 2 since I was 5 years old. I majored in Economics at UCLA with a minor in German Studies, with a heavy focus on the Second World War. To call me “uneducated” because I want a reasonablly authentic game is completely uncalled for. Women DID NOT serve for the Wehrmacht or the Waffen SS. I am by no means a sexist, but any quick search online of female roles during the Third Reich will reveal that Hitler’s ambition for women was to reproduce as many children as possible, in order to create more “Aryan” people and keep the German military full of new soldiers. Having women on the frontlines was the LAST thing that Hitler and the Nazis wanted. You know what Patrick, maybe YOU are uneducated. Maybe you should do some research on WW2 and realize that the game you are creating is a joke. I call on all of you, DO NOT BUY THIS GAME. We as a community should not be subjected to comments from EA degrading us as uneducated bigots, simply for wanting a game that feels like a World War 2 shooter. Disgusted.

EDIT: Yes, as many people have pointed out, I did lie about my background in this post. Please do not upvote. This post was an attempt to put pressure on EA and raise awareness to this issue. As those familiar with the Battlefront 2 subreddit will remember, significant pressure by the subreddit resulted in an EA Rep talking with the Reddit community about microtransactions. This communication resulted in heavy backlash on EA, and allowed for the company to temporarily disable microtransactions and mitigate the pay to win elements of the game. Unlike many people here have said, I do not believe Reddit is insignificant, and I do not believe that those who want a degree of historic authenticity are an extremely small minority. I believe if enough pressure is put on DICE and EA, they will create a setting that disables customization and allows for player models that look similar to Battlefield 1 (different silhouettes for each class, somewhat proper uniforms for each faction, correct helmets). I honestly believe that no one wants to take away someone's ability to choose what gender and race their soldier is. However, I also believe that this shouldn't take away someone's ability to choose to play the most accurate representation of World War 2.

level 1

Oke jochie, ik ben er klaar me. Ik betwijfel dat je zelfs maar de meest basale kennis hebt van hacken. Ik dual boot Linux om mijn scripts te runnen. Je maakte een grote fout door op mij te reageren zonder een proxy te gebruiken, want ik ben je IP aan het achterhalen. Omdat je zo weinig van hacken weet, dat betekent internet protocol. Zodra ik je IP heb gevonden kan ik gemakkelijk een backdoor trojan op je pc installeren, en niet te vergeten, je e-mail zal in mijn handen zijn. Neem niet eens de moeite om je pc uit te schakelen, want ik kan malware in je power systeem stoppen zodat ik je trieste computer op elk gewenst moment aan kan zetten. Misschien is het nu een goed moment om je credit card te annuleren, omdat ik die ook zal hebben. Als ik dat wilde kon ik je huisinformatie vrij te geven op mijn veilige IRC chat en misschien als je pech hebt komt er iemand aankloppen op je deur. Ik zou je aanraden om je reactie terug te nemen, want ik ben geen script kiddie. Ik ken dat Java en C++ vloeiend en ik maak mijn eigen scripts en broncode. Omdat ik een aardige vent ben geef ik je een kans om het terug te nemen. Je hebt 4 uur in UNIX tijd, de klok tikt. Ik laat je weten wanneer de tijd verstreken is door je e-mail te sturen naar [redacted] die ik verworven heb met een Java-programma dat ik net schreef. Zie je dan :)

level 1

De bedoeling is om spelers een gevoel van trots en prestatie te bieden voor het ontgrendelen van verschillende helden.

Wat de kosten betreft, hebben we de beginwaarden geselecteerd op basis van gegevens uit de Open Beta en andere aanpassingen die in de mijlpaalbeloningen zijn gemaakt vóór de lancering. We kijken bijvoorbeeld dagelijks naar de gemiddelde verdiensten per speler van het verdiende krediet, en we zullen constant aanpassingen doorvoeren om ervoor te zorgen dat spelers uitdagingen hebben die overtuigend, lonend en natuurlijk haalbaar zijn via gameplay.

We waarderen de openhartige feedback en de passie die de gemeenschap heeft getoond rond de actuele onderwerpen hier op Reddit, onze forums en in tal van socialemediakanalen.

Ons team blijft wijzigingen aanbrengen en houdt toezicht op communityfeedback en werkt iedereen zo snel en zo vaak als mogelijk bij.

level 1

Mijn opa rookte zijn hele leven. Ik was 10 jaar toen mijn moeder tegen hem zij, 'als je ooit je kleinkinderen wilt zien afstuderen, moet je onmiddellijk stoppen.'. Tranen rolde over zijn wangen toen hij door kreeg wat er precies speelde. Hij stopte meteen. Drie jaar later stierf hij aan long kanker. het was heel verdrietig en sloopte mij. Mijn moeder zei tegen me- 'Ga nooit roken. Laat je alsjeblieft je familie nooit mee maken wat opa ons heeft aangedaan.' Ik ging akkoord. Ik ben nu 28 en heb nog nooit een sigaret aangeraakt. Ik moet zeggen, ik voel wat spijt omdat ik het nooit gedaan heb, want jouw paal gaf mij alsnog kanker.

level 1

So last night I went to the local McDonald's, book in hand. Upon entering the door I saw Chad McThunderCock sitting with his Stacy girlfriend near the entrance. I walked over ordered my usual double deluxe cheesy bacon burger with extra extra extra pickles a little bit of ketchup and of course double top buns for a refined gentlemen's taste. I sat down across the restaurant from Chad and opened by book, an excelllent selection by Neil Degrasse Tyson, an esteemed scientist you've probably never heard of.

As I flipped through the volume of pages I couldn't help but notice that Stacy couldn't keep her eyes off of me. Her legs were crossed and a small puddle of delicious girl goo was pooling at her waist. She stared at my book and realized that the size of my brain must more than make up for the size of my member.

Chad stared at me with anger. He launched out of his seat and strove towards me. Raising his insignificant fist he attempted to strike me. Using my enhanced intellect I calculated his strike and teleported behind him. Leaving in my place an air of intelligence and grace.

Chad was surprised and scared. He had never enguaged with someone of my extreme intelligence. Before he could react I slammed by beautiful wealth of knowledge against the back of his head. He fell to the ground with an imprint of Doctor. Scientist. Neil Degrasse Tyson imprinted on his small cranium.

I strove over to Stacy, who at this point was practically begging for me to dominate her as a man of intellect. She spread her legs and opened her arms.

"I am not worthy of your intellect!" She moaned. "Please take me as your sexual object!".

I laughed at her. Tucking my book neatly into my fanny pack and heading towards he door. A man of my intellect has no business creating offspring with such an uninformed pleb.

"Y-you're leaving?" Stacey stammered.

"Nothin personnel, Stacey" I said as I reached the door.

"B-but I love you." She said, in one last desperate attempt "Would you really deny my body its need??"

I pulled my Pokémon Vape from my fanny pack and opened the door with an elegant pull.

"Mhm." I said, puffing a cloud of fruit loops vape that took the shape of a book. "Indeed, Quite."

level 1

⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⡀ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⡸⠱⡀ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣠⣴⠖⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣠⡆⢀⢀⢠⠃⢀⣧ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣤⣾⣿⣿⠋⢀⢀⢀⢀⢀⣠⠞⢁⡇⢀⢠⠏⢀⢀⢹ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣠⣶⣿⢿⣿⣿⠃⢀⢀⢀⢀⣠⠞⠁⢀⣼⠁⣠⠏⢀⢀⢀⣿ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣠⣾⡿⠋⢀⣼⡿⠁⢀⢀⢀⣠⠞⠁⢀⢀⢰⢏⡼⠃⢀⢀⢀⢀⡇ ⢀⢀⣾⢀⢀⢀⣼⡿⠋⢀⢀⢀⣿⠃⣀⣠⣶⠿⠃⢀⢀⢀⢀⡿⠋⢀⢀⢀⢀⢀⢸⠃⢀⣀⣠⠤⠖⠚⠋⢉⡭⠋ ⢀⣼⣿⢀⣠⣿⠟⠁⢀⢀⢀⠘⠛⠛⠋⠉⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠮⠒⠋⠁⢀⢀⢀⣠⠔⠁ ⢀⡇⢻⣰⡿⠃⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣠⠞⠁ ⢸⠃⠈⠟⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⡾⠋ ⢸⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣴⠋ ⢸⡄⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⡾⠁ ⢀⡇⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣀⣀⣀⣠⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣄⣀⣀⣀⣀⣀⡀⢀⢠⡞ ⢀⢳⢀⣀⣀⣀⣀⣀⡇⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣀⣉⡉⢉⡟ ⢀⠘⣄⣀⣀⣤⣤⢀⡇⠰⠶⠶⠶⢶⣶⣶⡶⠶⠶⠶⢀⢀⢀⣼⠿⠟⠛⠿⡿ ⢀⢀⢳⢀⣀⣀⣀⣀⡇⢀⢀⡠⠊⠁⣀⣀⠈⠑⣄⢀⢀⢀⣰⡡⠤⠠⢄⣰⠃ ⢀⢀⠈⢏⣉⣀⣀⣸⡇⢀⠸⢀⢀⣾⣿⣿⣷⢀⠘⡄⢀⢠⠏⢠⣤⣤⢀⠹ ⢀⡰⠊⠉⠑⡄⢀⢸⠇⢀⢃⢀⢀⣿⣿⣿⡟⢀⢀⠃⢀⣾⢀⣿⣿⣿⢀⢀⠇ ⢀⠃⠈⠉⢣⠘⠤⠼⢀⢀⠈⢄⢀⠈⠉⠁⢀⣠⠎⢀⡘⠸⡀⠙⠛⠁⢀⢼⡄ ⢀⡀⢀⠐⠎⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠁⠐⠒⠒⠈⢀⢀⢀⠧⠤⢬⠒⢀⠂⠁⢀⢳ ⢀⠁⠐⠒⠂⠉⠁⠢⣄⢀⢀⢀⢀⢀⠒⠤⢤⣀⣀⣐⣒⣒⣉⡠⠤⠂⢀⡴⠃ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠈⠙⢲⣤⣀⡀⢀⢀⢀⢀⢀⠉⠉⠁⢀⣀⣤⠞⠉ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣦⣬⣇⠈⠉⢿⡒⠶⠶⠶⠶⠶⠚⠛⠉ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣿⣿⣿⣿⡆⠸⣿⣷⡀ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆ ⢀⢀⢀⢀⢀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣷⠁ ⢀⢀⢀⢀⢀⠚⢻⠛⠻⠿⣿⣿⣿⣿⣀⣹⣟⣿⡆ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⡘⢀⢀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢻⣿⣿ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⡇⢀⢀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇ ⢀⢀⢀⢀⢀⣴⣶⣶⣦⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄ ⢀⢀⢀⢀⢀⣿⣏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠷ ⢀⢀⢀⢀⢀⡝⠉⠉⠉⢀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶ ⢀⢀⢀⢀⢀⣇⢠⢠⢀⣾⣆⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟ ⢀⢀⢀⢀⢀⣿⢸⢸⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇ ⢀⢀⢀⢀⢀⠘⣾⢸⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠈⣹⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿ ⢀⢀⢀⢀⢀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧ ⢀⢀⢀⢀⢀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡉⢓⣤⣀⡀ ⢀⢀⢀⢀⢀⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⠤⠤⠤⠽⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣾⣿⣿⣷⣶⣶⣤⡄ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⢒⣒⣂⣀⣉⣦⡀⠈⠉⠉⠙⠛⠛⠛⠋⠉⠉⠉⠉⠁⢸⠁ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⡉⠉⠙⠛⠛⠛⠛⠛⠓⠒⠒⠒⠊ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠇⢀⠈⠉⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠉⠁⢀⠠⡇

level 1

Gedag kornuiten! Ick en ben geen sodomiet! Ick schop varkensblaasch. Abuisievelyck ontrolde ick dit perkament, dewyl ik dagt dat myn vingers een prentenboeck van stomende poppedynen beroerden. Welnu, daar ick hier nu ben, heb ick ulieden een quaestie voor te leghen. Beeldt u in, ick, zuyver by wyze van veronderstelling, ick herbergde sodomitische gedagten (scherts! alsof!) ende ick voelde my toegenegen tot myn boezemvrind (he jakkiebah!) ende op een dagh zouden wy het minnespel spelen in een rytuigh na ons geoefend te hebben in het varkensblaaschspel (het zou my doen braken... ik bats enkel ruim beboezemde deernes, verstaat ghy my? - scherts) doch wy zouden elkander niet kussen. Zoude dat sodomie wezen? Wy waeren beiden danigh in den olie en terwyl wy elkander batsten scholden wy elckander voor "aarschruyter" en "utrechtenaer". Het is bykans als een parody op het batsen van deernes (merck u! dit en gebeurde niet werckelijck!). Dat maeckte my geen sodomiet, wel? Slegts een potsenmaecker?

level 1

Eeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee

level 1

Kanker op

level 1

u/procrastinator_diedz You are really, really committed to copypasta

1 more reply

level 1

Kom dan he ga een op een kech

level 1
level 1

OwO UwU OwO

level 1

vieze kanker hoer

Cookies help us deliver our Services. By using our Services or clicking I agree, you agree to our use of cookies. Learn More.